საგრანტო კონკურსი

რაუნდი 5 – მაისი, 2015 - დასრულებული ტენდერი

განაცხადები წარმოდგენილი უნდა იქნეს მხოლოდ „დანართი ა“-ში წარმოდგენილი განაცხადის ფორმით. განაცხადი (და თანმხლები დოკუმენტები) შეიძლება წარმოდგენილი იქნეს ელექტრონული ვერსიის და ასევე ნაბეჭდი სახით. განაცხადი უნდა გაიგზავნოს ელ–მისამართზე info@georgiareap.org. განაცხადის ნაბეჭდი ვერსია და CD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსია წარდგენილი უნდა იქნეს REAP–ის ოფისებში ქვემოთ მოცემულ მისამართებზე და უნდა ჰქონდეს მითითება RFA No.005B/0515.
თბილისის ოფისი:კოსტავას ქ. #47, ოთახი 22, ტელ: 2982207/13/14/18
ქუთაისის ოფისი:გოგებაშვილის ქ. #18, მობ: 995599 910056
თელავის ოფისი:ე. ახვლედიანის ქ. #69, მობ: 995599, 679987
განაცხადები (ელექტრონული ვერსიის წარმოდგენა სავალდებულოა) ყველა აუცილებელ დებულებასთან და თანმხლებ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს არა უგვიანეს 2015 წლის 31 მაისის 17:00 საათისა. დაგვიანებული ან არასრული განაცხადები არ განიხილება.

REAP-ის მოთხოვნა განცხადების წარდგენის შესახებ
დანართი ა - საგრანტო განაცხადის ფორმა
დანართი ბ - განმცხადებლის თვითშეფასების ფორმა
დანართი გ - აუცილებელი დებულებების პაკეტი
დანართი დ - უნარშეზღუდული პირებისთვის მისადგომობის უზრუნველყოფის სტანდარტები

რაუნდი 4 – იანვარი, 2015 - დასრულებული ტენდერი

განაცხადები წარმოდგენილი უნდა იქნეს მხოლოდ „დანართი ა“-ში წარმოდგენილი განაცხადის ფორმით. განაცხადი (და თანმხლები დოკუმენტები) შეიძლება წარმოდგენილი იქნეს ელექტრონული ვერსიის და ასევე ნაბეჭდი სახით. განაცხადი უნდა გაიგზავნოს ელ–მისამართზე info@georgiareap.org. განაცხადის ნაბეჭდი ვერსია და CD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსია წარდგენილი უნდა იქნეს REAP–ის ოფისებში ქვემოთ მოცემულ მისამართებზე და უნდა ჰქონდეს მითითება RFA No 004/1114.
თბილისის ოფისი:კოსტავას ქ. #47, ოთახი 22, ტელ: 2982207/13/14/18
ქუთაისის ოფისი:გოგებაშვილის ქ. #18, მობ: 995599 910056
თელავის ოფისი:ე. ახვლედიანის ქ. #69, მობ: 995599, 679987
განაცხადები (ელექტრონული ვერსიის წარმოდგენა სავალდებულოა) ყველა აუცილებელ დებულებასთან და თანმხლებ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს არა უგვიანეს 2015 წლის 27 თებერვლის 17:00 საათისა. დაგვიანებული ან არასრული განაცხადები არ განიხილება.
REAP-ის მოთხოვნა განცხადების წარდგენის შესახებ 
დანართი ა - საგრანტო განაცხადის ფორმა
დანართი ბ - განმცხადებლის თვითშეფასების ფორმა
დანართი გ - აუცილებელი დებულებების პაკეტი
დანართი დ - უნარშეზღუდული პირებისთვის მისადგომობის უზრუნველყოფის სტანდარტები

რაუნდი 3 - ოქტომბერი, 2014 - დასრულებული ტენდერი

განაცხადები წარმოდგენილი უნდა იქნეს მხოლოდ „დანართი ა“-ში წარმოდგენილი განაცხადის ფორმით. განაცხადი (და თანმხლები დოკუმენტები) შეიძლება წარმოდგენილი იქნეს ელექტრონული ვერსიის და ასევე ნაბეჭდი სახით. განაცხადი უნდა გაიგზავნოს ელ–მისამართზე info@georgiareap.org. განაცხადის ნაბეჭდი ვერსია და CD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსია წარდგენილი უნდა იქნეს REAP–ის ოფისებში ქვემოთ მოცემულ მისამართებზე და უნდა ჰქონდეს მითითება RFA No 003/1014.
თბილისის ოფისი:               კოსტავას ქ. #47, ოთახი 22, ტელ: 2982207/13/14/18
ქუთაისის ოფისი:                გოგებაშვილის ქ. #18, მობ: 995599 910056
თელავის ოფისი:                 ე. ახვლედიანის ქ. #69, მობ: 995599,  679987
განაცხადები (ელექტრონული ვერსიის წარმოდგენა სავალდებულოა) ყველა აუცილებელდებულებასთან და თანმხლებ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს არა უგვიანეს 2014 წლის 20 ნოემბრის 17:00 საათისა
დაგვიანებული ან არასრული განაცხადები არ განიხილება.
REAP- მოთხოვნა განაცხადის წარდგენის შესახებ (RFA-003-1014) და საგრანტო განაცხადის ფორმები

რაუნდი 2 - თებერვალი 2014 - დასრულებული ტენდერი

მოთხოვნა განაცხადების წარდგენის შესახებ (RFA) N0.002/0214

გამოცემის თარიღი: 2014 წლის 27 თებერვალი პატივცემულო განმცხადებელო, REAP იწყებს განაცხადების მიღებას თანამონაწილეობაზე დაფუძნებული საკონკურსო გრანტების პროგრამის განსახორციელებლად. გრანტები გაიცემა და განხორციელდება აშშ საერთაშორის განვითარების სააგენტოს USAID და აშშ–ს მთავრობის დებულების და REAP– ის გრანტების მართვის პოლიტიკისა და შიდა პროცედურების შესაბამისად.

განაცხადები წარმოდგენილი უნდა იქნეს მხოლ ო დ „და ნ ა რთი ა “-ში წარმოდგენილი განაცხადის ფორმით. განაცხადი (და თანმხლები დოკუმენტები) შეიძლება წარმოდგენილი იქნეს ელექტრონული ვერსიის (აუცილებელია) და ასევე ნაბეჭდი სახით. განაცხადის უნდა გაიგზავნოს ელ–მისამართზე info@georgiareap.org. განაცხადის ნაბეჭდი ვერსია და CD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსია წარდგენილი უნდა იქნეს REAP–ის ოფისებში ქვემოთ მოცემულ მისამართებზე და უნდა ჰქონდეს მითითება RFA No 002/0214.

თბილისის ოფისი :კოსტავას ქ. #47, ოთახი 22, ტელ: 2982207/13/14/18
ქ უთაისის ოფისი :გოგებაშვილის ქ. #18, მობ: 995599 910056
თელავის ო ფისი:ე. ახვლედიანის ქ. #69, მობ: 995599, 679987
განაცხადები ( ელექ ტრო ნ ულ ი ვერსიი ს წა რმო დგენა სა ვალ დებ ულ ო ა ) ყველა აუცილებელ დებულ ება ს თა ნ და თ ა ნ მხლებ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს არა უგვიანეს 2014 წლის 31 მარტის 18 საათისა. დაგვიანებული ან არასრული განაცხადები არ განიხილება.

REAP -მოთხოვნა განაცხადის წარდგენის შსახებ (RFA No 002-0214)

Round 2-Outreach Report_0214

რაუნდი 1 - ნოემბერი 2013 - დასრულებული ტენდერი

მოთხოვნა განაცხადების წარდგენის შესახებ (RFA) N0.001/1213

გამოცემის თარიღი: 2013 წლის 30 ნოემბერი
პატივცემულო განმცხადებელო, REAP იწყებს განაცხადების მიღებას თანამონაწილეობაზე დაფუძნებული საკონკურსო გრანტების პროგრამის განსახორციელებლად. გრანტები გაიცემა და განხორციელდება აშშ საერთაშორის განვითარების სააგენტოს USAID და აშშ–ს მთავრობის დებულების და REAP– ის გრანტების მართვის პოლიტიკისა და შიდა პროცედურების შესაბამისად.

განაცხადები წარმოდგენილი უნდა იქნეს მხოლოდ „დანართი ა“-ში წარმოდგენილი განაცხადის ფორმით. განაცხადი (და თანმხლები დოკუმენტები) შეიძლება წარმოდგენილი იქნეს როგორც ელექტრონული ვერსიის, ასევე ნაბეჭდი სახით. განაცხადის ელექტრონული ვერსია უნდა გაიგზავნოს ელ–მისამართზე info@georgiareap.org. განაცხადის ნაბეჭდი ვერსია წარდგენილი უნდა იქნეს REAP–ის ოფისებში ქვემოთ მოცემულ მისამართებზე და უნდა ჰქონდეს მითითება RFA No 001/1213.

თბილისის ოფისი: კოსტავას ქ. #47, ოთახი 22, ტელ: 2982207/13/14/18
ქუთაისის ოფისი: გოგებაშვილის ქ. #18, მობ: 995599 910056
თელავის ოფისი: ე. ახვლედიანის ქ. #69, მობ: 995599, 679987

განაცხადები ყველა აუცილებელ დებულებასთან და თანმხლებ დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს არა უგვიანეს 2013 წლის 31 დეკემბრის 14 საათისა. დაგვიანებული ან არასრული განაცხადები არ განიხილება.

REAP -მოთხოვნა განაცხადის წარდგენის შსახებ (RFA No 001-1213)

Round 1-Outreach Report_0113